Kto som?

Volám sa Martin Anderko a momentálne pôsobím ako kvalifikovaný učiteľ slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky s prvou atestáciou. Pochádzam z Prešova, istý čas som žil v Košiciach a momentálne učím v Pezinku.

Vo voľnom čase rád navštevujem divadlo a galérie, počúvam podcasty, zaujímam sa o spoločenské i politické dianie, kultúru i nové poznatky v didaktike jazyka. Pochádzam z Prešova, žijem v Trnave.


Čo som vyštudoval?

Študoval som odbor sociálno-výchovný pracovník na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove a neskôr som s vyznamenaním ukončil učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a výchova k občianstvu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Neustále sa vzdelávam aj po skončení školy. Absolvoval som kurzy pre učiteľov zamerané na aplikáciu moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní SJL (110 hodín), metodiku tvorby cieľov výchovy a vzdelávania (45 hodín), prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov (60 hodín) a vykonal som prvú atestačnú skúšku.

Aké sú moje skúsenosti?

Mám 7 rokov pedagogickej praxe. Päť rokov som pôsobil v Košiciach na gymnáziu a základnej škole s VJM. Momentálne učím na Obchodnej akadémii v Pezinku. Skúsenosti mám ako predseda i skúšajúci na jazykových súťažiach, ale aj maturitných skúškach. Bol som cvičným učiteľom pre študentov učiteľstva na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach v rámci didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zároveň som bol cvičným učiteľom počas pedagogickej praxe študentov z Trnavskej univerzity v Trnave.

Počas mojej praxe som 2 roky externe vyučoval slovenčinu zahraničných študentov na Univerzite P. J. Šafárika. Cudzincom som sa venoval aj v súkromnej jazykovej škole, kde som viedol kurzy všeobecnej i medicínskej slovenčiny.

Okrem toho sa venujem aj publikačnej činnosti, ktorá začala už na vysokej škole. V rámci štúdia som vystúpil na študenskej vedeckej a umeleckej konferencii s príspevkom  Porozumenie textu v lingvistických súvislostiach (výskumná sonda do porozumenia textu so sekundárnymi prepozíciami zreteľa). Neskôr som sa venoval Podobám práce s nelineárnym textom vo vyučovaní slovenčiny v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Tieto témy som hlbšie rozpracoval vo svojej bakalárskej i diplomovej práci.

V súčasnosti sa v spoluautorstve venujem tvorbe novej série stredoškolských učebníc a pracovných zošitov zo slovenského jazyka.

2023 | © Mgr. Martin Anderko - poslovensky.sk | obrázky: freepik.com | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!